FinovaBijkomende kosten

Kosten ter verkrijging van de bron
Kosten ter verkrijging van de bron kunt u niet aftrekken, maar indien u deze financiert dan is de rente hierover aftrekbaar (box 1-lening).

Voorbeelden van kosten die gemaakt worden om de woning te verkrijgen (bronkosten) zijn:

– De Aanschafprijs

– De Transportakte
Deze akte wordt ook wel leveringsakte genoemd. Deze akte transporteert de eigendom van de verkoper naar de koper. De door een notaris opgemaakte akte zorgt er dus voor dat de eigendom overgaat. Het is een akte die door de verkoper, de koper en de notaris moet worden ondertekend. Eigenlijk is het voorlopig koopcontract dat bij de makelaar of de notaris is getekend de voorloper van de leveringsakte. De gegevens uit het voorlopig koopcontract moeten dan ook overeenstemmen met de te passeren transport- of leveringsakte. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Bij het kadaster kunt u onder andere nagaan wie de eigenaar is van een onroerende zaak. Niet alleen de transportakte maar ook hypotheekakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Bij een openbaar register kan iedereen informeren wie de eigenaar is van een bepaald huis en of er een hypotheek op rust.

– Overdrachtsbelasting
Over de koopsom van de eerste eigen woning wordt meestal door de koper (kosten koper) 2% overdrachtsbelasting betaald. Over roerende zaken (inboedel) wordt geen overdrachtsbelasting berekend. De waarde van meegekochte inboedel moet apart in de leveringsakte worden vermeld. Verder dient een notaris een verklaring onder de akte te zetten. Hierin moet worden vermeld welke roerende zaken zijn verkregen en voor welk bedrag. De notaris draagt de overdrachtsbelasting af aan de Belastingdienst. Indien de inboedel wordt meegefinancierd, is er voor dat deel van de lening sprake van een lening in box 3. De rente over dat deel van de lening is niet aftrekbaar. De Wet op belastingen van rechtsverkeer waarin de overdrachtsbelasting is geregeld, kent een aantal onbelaste verkrijgingen en een aantal vrijstellingen. Een veel voorkomende betreft het al dan niet heffen van overdrachtsbelasting in geval van een echtscheiding. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd wanneer de echtelieden in gelijke mate eigenaar zijn van de woning. Een gering verschil in eigendomsverhouding leidt nog niet direct tot het heffen van overdrachtsbelasting ingeval de ene partner de andere uitkoopt. Maximaal mag de eigendomsverhouding 60-40% bedragen.

– Makelaarscourtage
De provisie die de makelaar in rekening brengt bedraagt in de regel 0,85% tot 1,85% van het aankoopbedrag van de woning (exclusief BTW). Bij hogere aankoopbedragen zal het tarief dalen.

– Recherche- en kadastrale kosten
Aan inschrijving van de eigendomsoverdracht in de openbare registers en het onderzoek van de notaris voorafgaand aan de leveringsakte zijn kosten verbonden. Deze kosten worden via de notaris aan het kadaster betaald. Daarnaast brengt de notaris kadasterkosten in rekening voor zijn onderzoek dat verband houdt met het opmaken van de akte. Deze zogenoemde recherchekosten zijn met BTW belast.

– Bouwrente
Onder de naam bouwrente worden allerlei bedragen aan de koper in rekening gebracht. Deze bedragen bestaan eigenlijk uit diverse rentekosten die de verkoper heeft moeten maken om de bouw van de woning te kunnen financieren. Deze kosten zijn voor de koper geen rentekosten, maar vormen een bestanddeel van de koopsom die voor de nieuwbouwwoning wordt betaald. Betaalde bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de koopaanneemsom is overeengekomen (in de regel na het tekenen van het koopcontract), kwalificeert wel als financieringskosten.

Financieringskosten


Tot de (aftrekbare) financieringskosten van de woning worden gerekend:

– hypotheekadvieskosten
Deze kosten hebben betrekking op het advies- en bemiddelingswerk dat uw hypotheekadviseur voor u heeft verricht.

– kosten hypotheekakte;
Hier gaat het om de kosten die de notaris in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte, inclusief de kosten voor registratie in het hypotheekregister

– borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie;
Deze provisie is verschuldigd aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. U krijgt hiermee een aantrekkelijke korting op de rente. De kosten voor deze regeling, de zogenaamde borgtochtprovisie, bedragen 0,6% (2024) van het hypotheekbedrag en vormen aftrekbare kosten

– taxatiekosten woning.
De hypotheek die u aanvraagt wordt niet alleen op uw inkomen verstrekt. Ook de waarde van de woning speelt een belangrijke rol. Om de waarde vast te stellen wordt de woning getaxeerd door een taxateur. U als koper betaalt de kosten die de taxateur voor het vervaardigen van het taxatierapport in rekening brengt. Ook deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Onder bepaalde voorwaarden en bij bepaalde geldverstrekkers kan er ook gekozen worden voor een zogenaamde desktoptaxatie waarvan de kosten beduidend lager uitvallen dan die voor een reguliere taxatie. (rond de € 95,-).

– rente
Uitsluitend de rente die daadwerkelijk samenhangt met de financiering van de verwerving, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning is voor een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar. Indien u in de loop van de tijd een extra hypotheek afsluit voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan gaat voor deze lening de periode van 30 jaar opnieuw lopen. Een hypotheek mag dus wel langer lopen dan 30 jaar. De rente is na 30 jaar echter niet meer aftrekbaar. Voor leningen die op of na 01-01-2013 worden aangegaan is de rente alleen aftrekbaar als die lening in maximaal 360 maanden tenminste volgens een annuitair aflossingsschema volledig wordt afgelost.

– Hiernaast zijn de periodieke betaling ingevolge de rechten van erfpacht, opstal en beklemming aftrekbaar. Zo’n periodieke betaling wordt ook wel een erfpachtcanon genoemd:
Als de grond waarop uw woning staat niet uw eigendom is, maar in erfpacht is uitgegeven wordt u hiervoor jaarlijks een bedrag in rekening gebracht; de erfpachtcanon. Soms zie je dat de erfpachtcanon voor een langere periode is afgekocht (voor bijvoorbeeld 20, 30 of 50 jaar). Bij de overdracht van de woning wordt dan een deel van de afkoopsom in rekening gebracht.