Zakelijk

Veelgestelde vragen

Waar kan ik met een klacht terecht?
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 72 uur zullen wij schriftelijk reageren op uw klacht. Wij stellen vervolgens alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon : 0900 – 355 22 48
E-mail : info@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wat doet de AFM?
De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen. Bijvoorbeeld of ze je goed behandelen. Ondernemingen moeten je goed informeren over de financiële producten en diensten die ze je aanbieden. De AFM let er op dat iedereen zich houdt aan de wetten en regels die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten. Bovendien geeft de AFM het ministerie van Financiën adviezen over nieuwe wetten en regelgeving.

-- splitter line - remove this to remove the split --

De AFM heeft drie doelen:

  1. De AFM probeert de toegang tot de financiële markten zo goed mogelijk te maken. De AFM geeft daarom begrijpelijke informatie aan consumenten over financiële ondernemingen en producten.
  2. De AFM zorgt ervoor dat de financiële markten zo goed mogelijk kunnen functioneren.
  3. De AFM ervoor zorgt dat iedereen vertrouwen kan hebben in de financiële markten.

De AFM controleert dus of iedereen zich volgens de regels gedraagt en of iedereen genoeg informatie krijgt. Deze taak wordt steeds belangrijker. Steeds meer consumenten kopen namelijk financiële producten. En die producten worden steeds ingewikkelder. Consumenten moeten zelf kunnen beslissen of ze een financieel product willen aanschaffen. Ze moeten goede en duidelijke informatie krijgen over dat product. De Financiële Bijsluiter is daar een voorbeeld van. Financiële ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij aanbieden. De AFM houdt toezicht op de ondernemingen. Daarbij zorgt ze ervoor dat ze de markt niet belemmert. Daarom grijpt de AFM alleen in als een partij zich niet houdt aan de wetten en regels die gelden. Want als één partij zich niet aan die wetten of regels houdt, zijn de andere partijen in het nadeel. Het evenwicht in de financiële markten is dan weg. Samen met de AFM moeten de drie partijen zorgen voor een sterk en betrouwbaar financieel systeem. Daar heeft iedereen voordeel bij.

De AFM heeft een Meldpunt Financiële Markten. Hier kun je terecht met klachten, opmerkingen en vragen over een financieel product of een aanbieder van financiële producten. In de volgende gevallen kun je contact opnemen:

  • Als je een klacht hebt over sparen, lenen, beleggen, pensioenen of verzekeren in Nederland.
  • Als je twijfelt of de informatie in advertenties of reclames van financiële producten wel juist is.
  • Als je vermoedt dat een persoon of onderneming op de financiële markt de wettelijke regels overtreedt of betrokken is bij fraudepraktijken.Als je meer informatie over een bepaalde wet wil. Of als je wilt weten welke ondernemingen onder toezicht staan bij de AFM.

Bij een klacht over een financiële onderneming, kan de AFM onderzoek doen naar die onderneming. En als het nodig is, dan mag de AFM een boete of een dwangsom opleggen, of de vergunning intrekken. Zo kan de AFM voorkomen dat er meer klachten komen over de financiële onderneming.