Zakelijk

Rechtsbijstand

Met een bedrijfsrechtsbijstandverzekering verzekert u zich van juridische hulp.   Een bedrijfsrechtsbijstand verzekering biedt normaal gesproken dekking voor:

Administratiefrechtelijke geschillen
Deze administratieve geschillen kunnen zich voor doen als u als ondernemer bezwaar wilt maken tegen een overheidsbeslissing die uw bedrijf raakt. U kunt dan denken aan bouwvergunningen, hinderwetvergunning of een bestemmingsplan. Een bedrijfsrechtsbijstand verzekering biedt u hierbij juridische hulp.

Geschillen bij bepaalde overeenkomsten

U kunt denken aan geschillen die u als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten heeft gesloten.
 
Verhaalschade
Als u als ondernemer schade lijdt waarvoor een ander wettelijk aansprakelijk is, dan krijgt u juridische bijstand om deze schade te verhalen.

Strafrechtzaken
U krijgt juridische hulp wanneer u strafrechtelijk wordt vervolgd voor een overtreding of misdrijf. De eis is wel dat u de overtreding of het misdrijf niet opzettelijk heeft begaan respectievelijk heeft gedaan.
 
Arbeidsgeschillen
Als u als werkgever een arbeidsrechtelijk geschil krijgt met een van uw werknemers over bijvoorbeeld zijn/haar loon of over een ontslagkwestie dan kunt u gebruik maken van juridische bijstand.

Geschillen over het toepassen van sociale wetten
Rechtsbijstand wordt bijvoorbeeld verleend als u als ondernemer het niet eens bent en in hoger beroep wilt gaan.
 
Geschilllen inzake burenrecht en erfdienstbaarheden
U kunt dan denken aan geschillen over een afrastering of het recht van overpad die betrekking hebben op uw bedrijfspand en de daarbij behorende grond.

-- splitter line - remove this to remove the split --Wat valt niet onder een zakelijke rechtsbijstand verzekering?
  • de Belastingdienst (fiscale geschillen);
  • een aannemer over de uitvoering van een aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwe bedrijfshal. Deze uitsluiting is vaak beperkt tot aanneemsommen van meer dan € 100.000,-;
  • een huurder van een (deel van zijn) bedrijfspand.

  • Bovendien valt vaak niet onder de dekking geschillen in of met het buitenland en geschillen over intellectuele eigendom, subsidies en fusies of overnames.