Zakelijk

Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris
Beroepsgroepen die deze verzekering nodig hebben zijn:

  •  IT-bedrijven
  • Adviesbureaus
  • Accountants
  • Notarissen
  • Advocaten
  • Assurantietussenpersonen en makelaars O.G.
  • Bestuurders en commissarissen
  • Architecten
  • Artsen en andere medici (alsook ziekenhuizen zelf)

Wat is gedekt?
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt rechtstreeks de schade die opdrachtgevers lijden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van uw kant

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van een foute berekening of een verkeerd advies. De fout moet wel gerelateerd zijn aan uw werkzaamheden. Als u als architect een fout advies geeft betreffende een verbouwing dan valt dit onder uw werkzaamheden. Als u hetzelfde doet maar u bent makelaar dan bent u niet verzekerd. Een bouwkundig advies behoort niet tot uw werkzaamheden. Met een dergelijke verzekering beschermt u uw vermogen. Niet alleen de fouten die u zelf maakt zijn verzekerd, ook de fouten voor wie u verantwoordelijk bent.

Daarnaast is ook verzekerd:
De kosten van verweer die door u moeten worden gemaakt indien u wordt aangesproken voor een (vermeende) beroepsfout.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Het gaat hier om de schade door beroepsfouten, en dan uitsluitend de financiële schade. De schade aan personen en zaken is niet gedekt.
De schade die is ontstaan door fouten van uw medewerkers is uiteraard gedekt. Dat geldt ook voor fouten van mensen die u niet in dienst hebt, maar tijdelijk bij u zijn gedetacheerd.

Bijzonderheden
De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid