Zakelijk

DGA en ziekte

Een DGA is meestal niet verzekerd voor de Ziektewet. Sinds de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ) in 1996 is de Ziektewet echt niet meer dan een vangnet. De zieke werknemer krijgt immers geen Ziektewetuitkering zolang hij geen recht heeft op een loondoorbetaling van de werkgever. Een DGA is dan weliswaar niet verzekerd voor de ZW en WIA, hij is wel werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 629 BW is de werkgever verplicht om de eerste 104 weken van ziekte ten minste 70% van het salaris door te betalen. De wettelijke verplichting is gemaximeerd op 70% van het maximum dagloon (€ 223,40 januari 2021). De loondoorbetaling moet gedurende het eerste ziektejaar ten minste het minimumloon bedragen. In het tweede ziektejaar geldt deze verplichting niet meer. Werknemers waarvan het inkomen daardoor onder het sociaal minimum komt, kunnen een aanvullende toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet. Deze wet kent een (partner)inkomenstoets. In geval van ziekte is de DGA dus, net als de andere werknemers, voor zijn loondoorbetaling aangewezen op de werkgever.

De meeste verzekeraars staan echter niet toe dat de DGA deelneemt aan de ziekengeldverzekering. De reden is dat hij enerzijds als werkgever/eigenaar en anderzijds als werknemer/DGA zijn eigen ziekteproces (en zijn inkomen) kan beïnvloeden. De DGA wordt daarom door de verzekeraars behandeld als zelfstandig ondernemer. Dat doet ook het meeste recht aan zijn positie binnen de onderneming. Voor de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid kan hij een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluiten. Hierbij zijn verschillende dekkingselementen, zoals het eigen risico en de hoogte van het verzekerde bedrag zelf te bepalen.

Na de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid kan een werknemer (of een DGA met een minderheidsbelang) in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De DGA is echter niet verzekerd voor de WIA. Ook voor dit risico kan hij via een particuliere AOV een voorziening treffen. Hij kan daarbij kiezen voor een dekking tegen beroepsarbeidsongeschiktheid in plaats van het veel strengere begrip “gangbare arbeid’ zoals dat bij de WIA wordt gehanteerd. Een AOV kan zowel door de BV (werkgever) als door de DGA (werknemer) worden gesloten. Sluit de DGA de verzekering zelf dan biedt dat de beste garantie tegen inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeringnemer is de begunstigde; hiermee staat het risico van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid dan immers los van de BV.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voor de financiële risico’s van ziekte kan de DGA het beste een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluiten. De DGA kan de hoogte van het eigen risico en het verzekerde bedrag zelf bepalen.