Zakelijk

DGA en levensloop

Vanaf 1 januari 2006 heeft de DGA geen fiscale mogelijkheden om eerder dan met 65 jaar te stoppen met werken. Hij kan geen fiscale reserve meer vormen voor een VUT-regeling en kan ook geen gedeelte van zijn salaris meer reserveren voor later (de RUS: reserve uitgesteld salaris). Het is wel mogelijk om als DGA gebruik te maken van de levensloopregeling om pensioen te optimaliseren. De DGA moet dan wel op 31-12-2011 reeds deelnemen aan een levensloopregeling en op diezelfde datum een saldo op die rekening hebben staan dat minimaal € 3.000 groot is.

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen over het Belastingplan 2013 een amendement aangenomen waarin het overgangsrecht voor de levensloopregeling voor 2013 wordt geregeld.

Levenslooptegoed op 31 december 2011 vanaf 3.000 euro
1. Deze werknemers kunnen tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij over hun aanspraken ingevolge de levensloopregeling beschikken. Over de voorziening mag derhalve ook worden beschikt voor andere doeleinden dan als loonvervanging tijdens een verlofperiode.

2. Voor deze werknemers geldt ook dat zij hun aanspraken ingevolge de levensloopregeling kunnen blijven opbouwen, overeenkomstig de op 31 december 2011 geldende regels, met dien verstande dat zij over de inleg die vanaf 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden of nog gaat plaatsvinden geen levensloopverlofkorting meer opbouwen. Bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen of, als het tegoed op 31 december 2021 nog niet volledig is opgenomen, over de waarde in het economische verkeer van de op dat moment resterende aanspraak, worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

3. Voor de gevallen waarin de werknemer in het jaar 2013 over de volledige aanspraak beschikt, wordt geregeld dat het in beginsel in de belastingheffing te betrekken bedrag niet volledig in aanmerking wordt genomen. Tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 wordt 80% van die waarde in aanmerking genomen. Het meerdere wordt wel volledig belast.

Levenslooptegoed op 31 december 2011 minder dan 3.000 euro

Het levenslooptegoed valt geheel vrij per 1 januari 2013. Over 80% van het per 31 december 2012 opgebouwde levenslooptegoed wordt belasting geheven. Is in 2012 ook nog levenslooptegoed opgebouwd, dan wordt dit deel voor 100% in de belastingheffing betrokken.
In 2015 geldt weer de 80% regeling voor opname van al het overgebleven levenslooptegoed. Voorwaarde is dat al het overgebleven kapitaal wordt opgenomen. Van dat tegoed wordt dan weer maar 80% in de belastingheffing betrokken.