Particulieren

Wonen

In deze categorie vallen de zogenaamde brandverzekeringen zoals de opstal- en de inboedelverzekering. Anders dan de naam brandverzekering doet vermoeden geldt dat er bij de opstal- en inboedelverzekering dekking bestaat tegen van buiten komende onheilen als brand, storm en diefstal. De precieze omschrijving van de dekking wordt veelal uitgedrukt en vastgelegd in uitgebreid, extra uitgebreid of all risk. De moderne brandverzekering kent wel een aantal uitsluitingen Met name schade als gevolg van aardbevingen, vulkanische uitbarsting, overstroming of vandalisme is niet gedekt. Ook schade die is ontstaan door slecht of achterstallig onderhoud van het verzekerd belang is van schadevergoeding uitgesloten.

De opstalverzekering dekt over het algemeen meer dan het woonhuis op zich. Ook andere zaken zijn op de meeste polissen gedekt. Het betreft dan zaken die zodanig met het woonhuis zijn verbonden dat ze niet los kunnen worden gemaakt zonder verbreking of beschadiging. Denkt u dan bijvoorbeeld aan natuurstenen vloeren, bijgebouwen en terreinafscheidingen. Voorts beslaat de dekking van de opstalverzekering ook glas inclusief glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.

De verzekerde bedragen bij de opstalverzekeringen kunnen op meerdere manieren worden vastgesteld. De voorheen gebruikelijke eigen opgave van het verzekerd bedrag of taxatie door een deskundige bestaat nog wel maar is over het algemeen verdrongen door gebruik van de herbouwwaardemeter. Met de herbouwwaardemeter wordt door het leveren van een aantal gegevens het verzekerde bedrag vastgesteld waarmee gelijk garantie tegen onderverzekering wordt verkregen. Onderverzekering treedt op wanneer bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van het object. Ingeval van onderverzekering vindt bij schade naar rato vergoeding plaats. Is bij een object de werkelijke waarde € 200.000,-- terwijl het verzekerd bedrag € 100.000,-- is, dan zal de schadevergoeding maximaal 50% van de werkelijke schade bedragen. Gebruik van de herbouwwaardemeter is daarom in alle gevallen aan te bevelen. Schadevaststelling zal over het algemeen door deskundigen zoals gespecialiseerde expertisebedrijven plaatsvinden. De schadevergoeding is meestal in geld aan verzekerde of reparateur alhoewel er tegenwoordig ook in natura wordt vergoed.

Dan wordt bij bijvoorbeeld roetschade een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf door de verzekeraar ingeschakeld of een geselecteerd glaszetter bij ruitschade.

-- splitter line - remove this to remove the split --

De inboedelverzekering is grotendeels vergelijkbaar met de opstalverzekering, maar zoals het woord reeds zegt is niet het woonhuis maar de huishoudelijke inboedel verzekerd. Ook ten aanzien van uitsluitingen zijn de opstal- en inboedelpolissen vergelijkbaar, met dien verstande dat als extra uitsluiting bij inboedelverzekeringen vrijwel altijd wordt opgenomen schade als gevolg van het normaal huishoudelijk gebruik. De waardevaststelling van de verzekerde zaak is ook hier mogelijk door taxatie of eigen opgave, echter gebruik van de inboedelwaardemeter is de meest gebruikte vorm. Bij gebruik van de inboedelwaardemeter wordt door het beantwoorden van een beperkt aantal vragen een verzekerd bedrag vastgesteld waarmee tevens garantie tegen onderverzekering wordt verkregen. De moderne inboedelverzekering kent een zeer uitgebreide dekking, waarbij zelfs sprake kan zijn van dekking van zaken die niet in het woonhuis aanwezig zijn. Bij de keuze van de verzekeraar is het verstandig om vanwege de veelheid aan mogelijkheden een eerlijke vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.

Bijzondere brandverzekeringen:

Op de reguliere opstal- en inboedelverzekeringen worden veelal specifieke panden of objecten niet of slechts ten dele worden verzekerd. Vaak kan er wel dekking worden geboden op apart geconstrueerde verzekeringen. Op opstalgebied gaat het dan bijvoorbeeld om woonboten, molens (geschikt voor particuliere bewoning) of bouwwerken die niet als “normale” woning worden beschouwd. Voor dergelijke afwijkende woningen bestaan specifieke polissen. De waardevaststelling zal over het algemeen door deskundigen worden gedaan, terwijl de dekking meestal wordt beperkt. Op het gebied van zaken in de woning zijn bijvoorbeeld antiek, kunst, sieraden en (muziek)instrumenten slechts tot een beperkt bedrag gedekt. Voor het op betere condities verzekeren van dergelijke zaken is de kostbaarhedenverzekering ontwikkeld. Bij deze verzekering is meestal sprake van waardevaststelling door een expert. Ook voor de eventuele schadevaststelling zal een deskundige worden ingeschakeld. De voorwaarden voor deze specialistische verzekeringen wijken per maatschappij zodanig af, dat vergelijking van de verschillende aanbieders zeer de moeite loont.