Particulieren

Voorwaarden

Voor alle verzekeringen zijn voorwaarden opgesteld. De voorwaarden behoren onlosmakelijk bij het polisblad. In de voorwaarden zijn bepalingen van de verzekeringovereenkomst vastgelegd zoals duur van de overeenkomst, de premiebetaling, de wijziging van premie, voorwaarden of anders, en de verplichtingen van zowel verzekerde als verzekeraar bij schade en afwikkeling. Juist in die gevallen waarin het polisblad onvoldoende duidelijkheid schept zal door de voorwaarden van verzekering de onduidelijkheid moeten worden weggenomen. Ook ingeval van verschil van inzicht tussen verzekeraar en verzekerde en een eventueel juridisch conflict daarna zullen de verzekeringsvoorwaarden een doorslaggevende rol spelen.