Particulieren

Verkeer

Als u gemotoriseerd verkeersdeelnemer bent heeft u te maken met een verzekeringsplicht. Wettelijk is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen dat u zich dan moet verzekeren tegen de schade die u aan derden toebrengt. Voor de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser) geldt de verzekeringsplicht niet.

Als bestuurder van een auto, motor of bromfiets moet u dus aan de wettelijke verzekeringsplicht voldoen. Het betreft hier dan een WA verzekering met een minimum verzekerd bedrag. Indien u schade aan iemand toebrengt, waarbij u schuldig bent kan de tegenpartij de schade rechtstreeks bij uw verzekeraar verhalen. Doordat de zwakkere verkeersdeelnemer (fietsers) door de wetgever wordt beschermd bent u als bestuurder van een motorvoertuig zelfs aansprakelijk indien u geen directe schuld heeft, de zogenaamde risico aansprakelijkheid. Slechts als u kunt aantonen dat u op geen enkele wijze de schade had kunnen voorkomen is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid wordt beperkt of vervalt. Er is dus een belangrijk verschil tussen schuld en aansprakelijkheid. Naast de schade die aan derden wordt toegebracht is het mogelijk om u te verzekeren tegen de schade aan uw eigen voertuig. Het betreft hier dan de casco en beperkte cascoverzekering.

Bij de cascoverzekering is ook (schuld)schade aan het eigen voertuig gedekt. Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld door de cataloguswaarde van het voertuig, verhoogd met de waarde van extra accessoires. Belangrijk voordeel van de cascoverzekering is dat de verzekeraar u bij een schade die door anderen is veroorzaakt schadeloos stelt en vervolgens de schade bij de tegenpartij gaat verhalen. U behoeft daarvoor dan zelf geen enkele actie te ondernemen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Bij de beperkte cascoverzekering is er over het algemeen slechts dekking tegen schade als gevolg van diefstal, brand of storm. Ook ruitbreuk is bij deze verzekeringsvorm vaak gedekt. Voor de vaststelling van het verzekerd bedrag wordt vaak uitgegaan van de dagwaarde van het voertuig.

Bij zowel de casco- als de beperkte cascoverzekering wordt schade nagenoeg altijd vastgesteld door een expert. Slechts indien de schade beperkt blijft tot een bedrag van ca. € 750,-- (kan per verzekeraar verschillen) of indien de schade wordt hersteld door een gespecialiseerd schadeherstelbedrijf zal de expertise achterwege kunnen blijven. Bij de cascoverzekering zijn vele extra bepalingen van toepassing die bij schade een belangrijke rol spelen. Denkt u daarbij aan nieuwwaarderegelingen, recht op vervangende auto, schade alarm service, etc. etc. Het is daarom uiterst moeilijk om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Bij de verkeersverzekering kan veelal de dekking worden uitgebreid met aanvullende verzekeringen zoals de ongevallen/inzittenverzekering, de schadeverzekering voor inzittenden of de rechtsbijstanddekking verkeer.

  • De ongevallen/inzittenden verzekering vergoedt bij overlijden of blijvende invaliditeit van een in- of opzittende een vooraf overeengekomen bedrag.
  • De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de materiële schade die aan een in- of opzittende wordt toegebracht.
  • De rechtsbijstanddekking verkeer is onder andere van belang indien u geen cascoverzekering afsluit. Dan zal ingeval van een door derde veroorzaakte schade de rechtsbijstandverzekeraar voor u de schade bij de tegenpartij verhalen. In meerdere gradaties biedt de rechtsbijstandverzekering verkeer nog verschillende dekkingsuitbreidingen.