Particulieren

Verandering van werkgever

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van werkgever verander?
Als u van baan verandert, bouwt u geen pensioen meer op bij uw oude werkgever. De opbouw van uw pensioenaanspraken ligt dan stil. Er is sprake van een zogenaamd slaperspensioen. Uw pensioen groeit dan alleen nog aan door rente- en beleggingsopbrengsten, maar niet meer door nieuwe premiestortingen. U kunt er ook voor kiezen om de waarde van dit slaperspensioen in te brengen in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemt men ook wel waardeoverdracht.

Waardeoverdracht
Door waardeoverdracht telt de ingebrachte pensioenwaarde mee voor de opbouw van het pensioen bij uw nieuwe werkgever. Het hangt af van uw persoonlijke omstandigheden of deze waardeoverdracht voor u zinvol is. Er zijn geen algemene regels voor te geven. Laat u hierover informeren door één van de adviseurs van Finova

Vanaf 1 januari 2019 gaat de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' in. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk. Zo kunnen kleine pensioenen worden gebundeld tot een groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

Belangrijke uitgangspunten op een rij

  • De wet is van toepassing op alle (nieuwe) kleine pensioenen vanaf 1 januari 2018.
  • Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om de waarde van een klein pensioen over te dragen naar de nieuwe regeling van een deelnemer. 
  • Kiest de oude pensioenuitvoerder ervoor om de waarde van het kleine pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling? Dan is de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht om aan deze waardeoverdracht mee te werken.
  • De voorwaarden om een klein pensioen af te kunnen kopen zijn aangescherpt. Afkoop is alleen nog mogelijk op de pensioendatum óf als automatische waardeoverdracht niet is gelukt. Dit is op zijn vroegst na 5 jaar waarbij minstens 5 pogingen tot waardeoverdracht zijn geweest.
  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch aan de pensioenuitvoerder. Dit zijn pensioenen van € 2,- of minder per jaar.

Kleine pensioenen die vóór 1 januari 2018 zijn opgebouwd, blijven afkoopbaar . Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Afkoop kan op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelname en is geen opeisbaar recht. Pensioenuitvoerders zijn dus niet verplicht om mee te werken aan uw afkoopverzoek.

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen in de toekomst ook automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenregeling.

Wat is een klein pensioen?

U heeft een klein pensioen als uw pensioenuitkering lager is dan de wettelijk afkoopgrens. In 2019 is dit bedrag € 474,11 bruto per jaar. De minister van Sociale Zaken stelt de afkoopgrens jaarlijks vast.

Belangrijk om te weten bij afkoop klein pensioen:

  • Kiest u voor afkoop van uw pensioen? Dan vervalt uw pensioenverzekering. Dit betekent dat u en uw nabestaanden geen recht meer op een periodieke pensioenuitkering.
  • De afkoopwaarde is een eenmalig brutobedrag. Hierop worden eerst nog loonbelasting en sociale lasten ingehouden. Het bedrag dat overblijft kunt u vrij besteden.
  • Mogelijk heeft de eenmalige uitkering invloed op eventuele uitkeringen of toeslagen die u op dit moment ontvangt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw uitkeringsinstantie of de Belastingdienst.

Wat is een heel klein pensioen?

U heeft een heel klein pensioen als uw bruto pensioenuitkering € 2,- of minder per jaar is. Vanwege de relatief hoge administratiekosten, vervallen heel kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 automatisch. Dit is wettelijk zo bepaald.

Belangrijk om te weten bij heel klein pensioen

  • Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u of u een heel klein pensioen heeft.
  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen automatisch.