Particulieren

Soorten Lijfrenten

Een lijfrente is een levensverzekering die een periodieke uitkering (in vaktaal: een rente) uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent of als u voor een bepaalde datum komt te overlijden. In het laatste geval gaat er na uw overlijden een tijdelijke of levenslange uitkering lopen op het leven van uw nabestaande(n). Bij de meeste lijfrenteverzekeringen staat de hoogte van de lijfrentetermijnen (periodieke uitkeringen) bij het afsluiten van de verzekering nog niet vast. Deze hoogte van deze uitkeringen worden pas bij het ingaan van deze uitkeringen vastgesteld aan de hand van het opgebouwde kapitaal.

Als u wilt dat de premie of koopsom van een lijfrenteverzekering aftrekbaar is, moet er bij het uitkeren van de periodieke uitkeringen sprake zijn van een van de volgende drie lijfrentevormen:

 • een oudedagslijfrente
 • een tijdelijke oudedagslijfrente
 • een nabestaandenlijfrente

Oudedagslijfrente
Deze lijfrentevorm keert vanaf de door u gewenste datum tot aan uw overlijden een levenslange periodieke uitkering uit. De belangrijkste kenmerken van deze lijfrentevorm zijn:

 • Ingangsdatum: uiterlijk in het jaar waarin de lijfrentegerechtigde de leeftijd heeft bereikt die 5 jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd.
 • Einddatum: bij uw overlijden
 • Keert uit aan: de verzekeringnemer (uzelf)
 • Hoogte van de lijfrentetermijnen: onbeperkt

Tijdelijke oudedagslijfrente
Bij deze lijfrentevorm gaat het om een periodieke uitkering die niet eerder ingaat dan op 65-jarige leeftijd en niet later dan op 70 jarige leeftijd en voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Ingangsdatum: deze is met ingang van 1-1-2014 gelijk getrokken aan de uiterste ingangsdatum van de oudedagslijfrente: het jaar waarin de lijfrentegerechtigde de leeftijd heeft bereikt die 5 jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd.
 • Einddatum: vrij te kiezen, maar de duur moet minimaal vijf jaar zijn
 • Keert uit aan: de verzekeringnemer (uzelf)
 • Hoogte van de periodieke uitkering: maximaal 21.741 euro (2019)

-- splitter line - remove this to remove the split --

Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente
Op lijfrente-aanspraken die op 31 december 2013 bestaan, blijven de huidige leeftijdsgrenzen van toepassing. Voor premie of inleg die na deze datum wordt betaald, gelden echter de nieuwe regels. De klant die zowel vóór als na 1 januari 2013 betaalt, mag alleen de waarde op 31 december 2013 voor een tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar van 65 jaar worden gebruiken. Deze belastingplichtigen zullen bij een groter lijfrentebedrag voor het meerdere een looptijd van 20 jaar (bancair) of levenslang (verzekering) moeten kiezen.

Nabestaandenlijfrente
Deze periodieke uitkering is bedoeld voor uw nabestaanden. Deze lijfrente gaat in bij uw overlijden of het overlijden van uw (ex-) partner, maar kan door de betreffende nabestaande worden uitgesteld als de nabestaande/partner recht heeft op een ANW-uitkering. Als de door u aangewezen nabestaanden geen directe familieleden zijn, daar valt dus ook de partner onder, is elke looptijd acceptabel. Wel zal er voldaan moeten zijn aan een minimale sterftekans van 1%. Als de nabestaande wel een direct familielid is dan kan deze ervoor kiezen de lijfrentetermijnen te laten stoppen uiterlijk bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd van de nabestaande. Is de 30 jarige leeftijd al bereikt dan kan de nabestaandenlijfrente alleen eindigen bij overlijden.

Kort samengevat voldoet deze lijfrentevorm aan de volgende voorwaarden:

 • Ingangsdatum: bij uw overlijden
 • Einddatum: vrij te kiezen, bij familieleden tot uiterlijk 30 jaar of overlijden
 • Keert uit aan: nabestaanden
 • Hoogte van de periodieke uitkering: onbeperkt

-- splitter line - remove this to remove the split --

Overbruggingslijfrente
Let op: sinds 1 januari 2006 is de aftrekbaarheid van de premie voor de zogenaamde overbruggingslijfrente komen te vervallen. Deze lijfrentevorm bood de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Het is mogelijk dat u al voor 1 januari 2006 een verzekering voor een overbruggingslijfrente heeft gesloten. U mag dan het tot 1 januari 2006 opgebouwde kapitaal nog wel omzetten in een overbruggingslijfrente die de periode tot aan uw pensioendatum overbrugt.

Zijn de premies of koopsom voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar?
De premie of koopsom voor een lijfrenteverzekering is alleen fiscaal aftrekbaar als u een zogenaamd pensioentekort heeft. De Belastingdienst heeft een speciale formule ontwikkeld waarmee u kunt vaststellen of u een pensioentekort heeft en zo ja, hoeveel premie of koopsom u maximaal mag aftrekken. De fiscale aftrekbaarheid wegens dit pensioentekort noemt met ook wel jaarruimte. Met andere woorden, welk bedrag mag u maximaal in mindering brengen op uw belastbaar inkomen als het gaat om een lijfrenteverzekering.