Particulieren

Levensloop

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. of om eerder te stoppen met werken. Per 1 januari 2012 werd de levensloopregeling afgeschaft en kwam er een overgangsregeling levensloopregeling. In 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd. Niet alleen werknemers, maar ook ondernemers konden aan deze regeling deelnemen. Inmiddels heeft het kabinet-Rutte-Asscher besloten de vitaliteitsspaarregeling niet meer in te voeren.

Omdat de mogelijkheid tot doorstorten van het levenslooptegoed naar vitaliteitssparen niet langer bestaat, kwamen de aanspraken van minder dan € 3.000 vrij te vallen op 01-01-2013. Bij de belastingheffing over deze vrijgevallen aanspraken worden de in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

Werknemers die op 31 december 2011 een tegoed op hun levenslooprekening hadden van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 zonder bestedingsverplichting over hun aanspraken beschikken. Deze werknemers kunnen volgens het bestaande overgangsrecht blijven sparen in de levensloopregeling, maar vanaf 1 januari 2012 bouwen zij geen levensloopverlofkorting meer op. Met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting wordt bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen rekening gehouden.

Werknemers die in 2013 het gehele tegoed opnamen, behoefden slechts over 80% van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 belasting te betalen. Het na 31 december 2011 opgebouwde tegoed wordt bij opname volledig belast. Deze bepaling geldt ook voor werknemers van wie het tegoed op 31 december 2011 lager was dan € 3.000.

In 2015 gold ook de 80% regeling voor opname van al het overgebleven levenslooptegoed. Voorwaarde was dat al het overgebleven tegoed werd opgenomen. Van dat tegoed werd dan maar 80% in de belastingheffing betrokken.

Met ingang van 1 januari 2016 is de 80%-regeling vervallen. U betaalt belasting over het hele levenslooptegoed.