Particulieren

De AOW?

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een door de overheid geregeld basispensioen. Men noemt de AOW ook wel de eerste pijler van uw oudedagsvoorziening. De tweede pijler zou dan gevormd moeten worden door een bij de werkgever opgebouwd pensioen. Individuele financiële regelingen die u treft (denk bijvoorbeeld aan een lijfrente) vormen de derde pijler. U bouwt AOW-rechten op over de periode van uw 17e tot uw 67e levensjaar bij een AOW-leeftijd van 67 jaar.

De AOW-leeftijd gaat de komende periode nog sneller omhoog dan eerder was afgesproken.
In het regeerakkoord van VVD en PvdA gaat vanaf 2013 de AOW-leeftijd met 1 maand per jaar stijgen, na 2015 met 3 maanden per jaar en na 2018 met 4 maanden per jaar. In 2021 komt zo de AOW -leeftijd op 67 jaar. Vanaf 2022 op 67 jaar en 3 maanden.

Klik HIER om te weten wanneer u nu precies AOW krijgt?

Voor de periode na 2021 is de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De eventueel 'nieuwe' AOW-leeftijd wordt steeds 5 jaar vantevoren vastgesteld.
Daartoe is in de wet vastgelegd dat een eventuele verdere verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks wordt bepaald aan de hand van de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd, die door het CBS wordt geraamd.
Het CBS heeft onlangs de raming voor 2022 bekend gemaakt. De AOW-gerechtigde leeftijd komt voor het kalenderjaar 2022 uit op 67 jaar en 3 maanden

Wilt u niet afhankelijk zijn van de AOW-leeftijd en zelf bepalen wanneer u stopt met werken? Met een financieel plan zorgt u voor zekerheid in uw financiën op de lange termijn. Uw wensen en mogelijkheden voor de toekomst staan daarin centraal.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Als u 65 jaar bent en u heeft een partner die jonger is, dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde AOW-partnertoeslag. Om voor deze toeslag in aanmerking te komen moet uw partner wel lage eigen inkomsten of helemaal geen inkomsten hebben.
De partnertoeslag is op 1 april 2015 vervallen.

De exacte hoogte van uw AOW-uitkering is afhankelijk van een aantal factoren:

  • uw woonsituatie (bent u alleenstaand of heeft u een partner)
  • de leeftijd van een eventuele partner
  • het aantal jaren dat u voor de AOW verzekerd bent geweest

De laatste voorwaarde is met name belangrijk voor mensen die een of meerdere jaren in het buitenland hebben gewoond of gewerkt. Meestal bent u tijdens deze periode namelijk niet verzekerd voor de AOW. Elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest, levert een korting op van 2% op uw AOW-pensioen.Als u naar het buitenland gaat, dan kunt u wel gebruik maken van de mogelijkheid om u vrijwillig te verzekeren om te voorkomen dat u te maken krijgt met deze korting. Voor mensen die na hun 15e jaar pas in Nederland zijn komen wonen is het mogelijk om alsnog premie te betalen voor de voorgaande jaren en daarmee als het ware uw AOW-rechten met terugwerkende kracht in te kopen.

De Sociale Verzekeringbank (SVB) is de uitvoeringsinstantie die verantwoordelijk is voor het berekenen en uitkeren van uw AOW.
De AOW-bedragen voor 2019 vindt u hier.

Onder bepaalde voorwaarden is er een overbruggingsuitkering voor mensen met een laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een overbruggingsregeling klik dan hier.

En dan nog dit:
De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt is verplaatst.  Vanaf 1 januari 2012 gaat de AOW in op de dag waarop iemand zijn pensioenleeftijd daadwerkelijk bereikt.