Particulieren

Veelgestelde vragen

  • Mag er nog een proeftijd worden afgesproken bij de nieuwe Wet Werk en Zekerheid?
    In tijdelijke arbeidsovereenkomsten van korter dan 6 maanden mag voortaan geen proeftijd meer worden afgesproken. Dat mag alleen nog bij contracten die langer dan 6 maanden duren. Bij een contract voor bijvoorbeeld 7 maanden mag wel een proeftijd worden afgesproken.
  • Wat verandert er met betrekking tot de regeling rondom het concurrentiebeding?
    Bij tijdelijke contracten is het opnemen van een concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, behalve wanneer er gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die dit rechtvaardigen. Dit dient zorgvuldig geformuleerd te worden, rekening houdend met de functie, de betrokken werknemer en het specifieke bedrijf.
  • Er komt een nieuwe wettelijke aanzegtermijn (informatieplicht). Wat betekent dit?
    Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer moet de werkgever minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst en onder welke voorwaarden er wordt voortgezet. Als de werkgever dit niet doet, wordt hij schadeplichtig en is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag aan salaris over één maand en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato.
  • Zie ook onder "links" 21 vragen en antwoorden over ontslag (bron Rijksoverheid)