Particulieren

Veranderingen WW en ontslagrecht

Wijzigingen Arbeidsrecht: Wet Werk en Zekerheid

In 2014 werden en vanaf 2015 worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Deze wet doelt erop ontslagprocedures sneller, eerlijker en goedkoper te maken. Een uitgebreid overzicht van alle veranderingen in het ontslagrecht en wanneer deze ingaan. Zo wordt de macht en positie van flexwerkers groter en moeten meer mensen uit de WW werk krijgen. Volgens de regering is het huidige systeem teveel ingericht op (behoud van) baanzekerheid bij werknemers. De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid worden doorgevoerd in januari 2015. Onder de Wet Werk en Zekerheid vallen de volgende wijzigingen:

Januari 2015: Uitzendkrachten en flexibel personeel tijdelijk contract na anderhalf jaar (78 weken)

Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 weken op uitzendbasis te hebben gewerkt, aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. Heeft u met regelmaat uitzendkrachten voor uw bedrijf werken? Dan wordt de mogelijkheid om uitzendkrachten bij cao te laten afwijken van de 26-wekentermijn beperkt tot maximaal 78 weken.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Januari 2015: Tijdelijk contract eindigt niet meer automatisch

Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. Formeel ontslag aantekenen was niet verplicht voor de werkgever. Om werknemers met een contract voor bepaalde tijd meer duidelijkheid te bieden, komt er een zogenaamde aanzegtermijn in januari 2015. Die houdt in dat werkgevers hun werknemers schriftelijk moeten informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Wanneer de werkgever dit niet doen en het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd.

Januari 2015: Loondoorbetalingplicht na zes maanden definitief

Tot op heden kon in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat je een werknemer niet hoeft te betalen in een week waarin je hem/haar niet nodig hebt. Vanaf januari 2015 kan dit nog maximaal zes maanden. Wanneer een werknemer langer dan zes maanden in dienst is, is de werkgever hem na zes maanden verplicht loon door te betalen (bij contractverlenging), óók wanneer hij/zij eigenlijk voor een bepaalde periode boventallig is. Tot op heden kon bij een contractverlenging de loonbetalingplicht worden uitgesloten.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Juli 2015: Verkorting ketenbepaling. Werknemers krijgen eerder een vast contract

Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Vandaag de dag hebben werknemers pas na drie jaar recht op een vast dienstverband. Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat de werkgever dan weer opnieuw drie tijdelijke contracten kan geven binnen twee jaar. Voorheen was deze termijn drie maanden. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per 1 juli 2015 worden gesloten. Als u vóór 1 juli een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar voor u van toepassing.

Juli 2015: Veranderingen ontslagroute: minder vrije keuze voor werkgever

Werknemers kunnen worden ontslagen via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Werkgevers kunnen kiezen welke route ze kiezen. In juli 2015 gaat daar verandering in komen. Werkgevers kunnen straks niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Zij gebruikten tot nu toe vaak de ontslagroute via het UWV, omdat je daarbij meestal geen ontslagvergoeding verschuldigd bent. Straks kun je alleen naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voor alle overige ontslagredenen loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter, zoals bij verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Juli 2015: Ontslagaanvraag UWV binnen vier weken afgehandeld

Ontslagaanvragen bij het UWV dienen vanaf juli 2015 binnen vier weken te worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Bij ontslag via de kantonrechter dient de werkgever een verzoekschrift in. De behandeling ervan dient binnen vier weken te starten.

Juli 2015: Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding verdwijnt en wordt vervangen door een transitievergoeding. Iemand die na twee jaar dienst wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan 75.000 euro per jaar verdient. Van een transitievergoeding is geen sprake als het ontslag het gevolg is van wangedrag of nalaten door de werknemer. Ook niet als de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaam was voor het bedrijf. Bovendien ontvangen werknemers mogelijk geen transitievergoeding bij een faillissement of schuldsanering van de werkgever.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Juli 2015: Langer dan een halfjaar in de WW? Al het werk aanvaarden

Wanneer u na juli 2015 wordt ontslagen mag u een halfjaar zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna dient ook werk op een lager niveau te worden aanvaard. Na een jaar is alle arbeid passend.

Januari 2016: Kortere duur ww-uitkering

Op 1 januari 2016 veranderen de WW, de WGA en de IOW. De Overheid heeft een informatieblad uitgegeven hierover. Hieronder zijn de wijzigingen voor u samengevat:

  • De maximale duur van een WW-uitkering wordt tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Stapsgewijs betekent door de maximale WW-duur met een maand per kwartaal terug te brengen.
  • De opbouw van WW-rechten wordt anders. Tot 1 januari 2016 geldt dat iemand voor elk gewerkt jaar recht op 1 maand WW opbouwt. Dit verandert vanaf 1 januari 2016. Voor de eerste tien jaar geldt dat een werknemer per gewerkt jaar een maand WW opbouwt, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een halve maand WW wordt opgebouwd.