Particulieren

Ontslag

Een werkgever kan aan een werknemer een schadeloosstelling toekennen in verband met te derven of gederfde inkomsten. Meestal heeft de toekenning van een dergelijke schadeloosstelling betrekking op de beëindiging van de dienstbetrekking en de hiermede gepaard gaande inkomensachteruitgang (zoals loon en pensioen), maar ook bij bijv. demotie kan een schadeloosstelling worden toegekend.