Particulieren

Hypotheken vanaf 01-01-2013

Voorwaarden nieuwe leningen
Vanaf 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor renteaftrek aangescherpt. U mag de rente over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken als de eigenwoningschuld (lening waarover u de hypotheekrente mag aftrekken) volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair wordt afgelost. Deze verplichting moet zijn opgenomen in de hypotheekakte. Ook moet jaarlijks aan deze aflossingsverplichting worden voldaan. Overeenkomsten die verder gaan dan een annuïtair aflossingsschema, zoals een lineaire aflossing, komen eveneens in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij een persoon of instelling, zoals een familielid of een buitenlandse bank, die niet verplicht is deze gegevens aan de Belastingdienst te melden? Dan moet u de relevante gegevens omtrent uw lening zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Dit kunt u doen via de aangifte inkomstenbelasting.

Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen of wordt de aflossingsverplichting niet nageleefd, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Overgangsregeling bestaande hypotheken
De annuitaire aflossingseisen zijn alleen verplicht voor hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande eigenwoningschulden geldt het overgangsrecht en verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets.

U heeft een bestaande eigenwoningschuld als:

u op 31 december 2012 in het bezit bent van een woning waarop een hypotheek rust
u in 2012 uw woning heeft verkocht en u in 2013 opnieuw een woning heeft gekocht en hiervoor een schuld bent aangegaan
u in 2012 een woning heeft gekocht* en deze in 2013 heeft gefinancierd, ook al is dat voor de eerste keer. U valt dan nog onder het overgangsrecht en u bent dan niet verplicht een eigenwoningschuld met annuïtaire aflossing aan te gaan om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek
u in 2012 nog onherroepelijk en schriftelijk met een aannemer een verbouwing overeen bent gekomen. Dan valt de daarvoor aangegane schuld nog onder de oude regels, ook als de lening pas in 2013 is afgesloten. De verbouwing moet dan wel in 2013 zijn afgerond.

-- splitter line - remove this to remove the split --


* Er is sprake van een gekochte woning in 2012 als u uiterlijk 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst bent aangegaan. Die koopovereenkomst mag de gebruikelijke bedingen bevatten.

De stand van uw eigenwoningschuld op 31 december 2012 is het bedrag dat wordt aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld en waarvoor u onder het overgangsrecht valt.

Als u in 2013 uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) heeft afgelost, waarover u op dat moment overgangsrecht genoot, dan behoudt u het overgangsrecht over deze aflossing, mits u uiterlijk in 2014 hiervoor weer een nieuwe eigenwoningschuld bent aangegaan.