Particulieren

Aandachtspunten

Past de lening wel bij uw budget?
Het is voor u van belang voordat u een lening afsluit om te bepalen of een lening wel nodig is, of een lening wel de beste oplossing voor u is en welk leenbedrag tenslotte in uw situatie verstandig is. Het is dan ook van belang om in uw situatie eerst goed te analyseren of een bepaalde lening in uw situatie wel verantwoord is. Mocht het dan zo zijn dat een lening voor u de beste oplossing is, dan is het belangrijk wat voor een inkomen u heeft. Datzelfde geldt voor uw vaste lasten en persoonlijke omstandigheden, zij bepalen mede wat u maximaal kunt lenen. Samen met u bekijkt de kredietbemiddelaar of kredietverstrekker aan de hand van duidelijke richtlijnen wat voor u maximaal aan consumptief krediet haalbaar is. Belangrijke factoren daarbij zijn, zoals gezegd, het inkomen van u en uw partner en tevens naar uw vaste en variabele uitgaven. Niet alleen uw huur of hypotheeklasten en de kosten voor uw levensonderhoud worden in de toetsing meegenomen, maar ook eventuele lopende leningen en andere vaste verplichtingen, zoals alimentatie, worden meegenomen in uw persoonlijk overzicht. Als er tenslotte een duidelijk beeld is gevormd van uw persoonlijke omstandigheden, kan er bepaald worden wat uw bestedingsruimte is, welk kredietbedrag en welke looptijd het beste bij uw situatie past.

-- splitter line - remove this to remove the split --

De Nederlandse overheid probeert er de laatste jaren voor te zorgen dat het verantwoord lenen ingeburgerd gaat raken. Met name wijst de Nederlandse overheid de kredietverstrekkers op hun zorgplicht ten opzichte van mensen die gaan lenen. Zij moeten een grondige analyse maken om te bepalen of er voldoende ruimte in uw budget is om een lening aan te vragen en te verstrekken. Uiteindelijk moeten de lasten die u aan rente en aflossing gaat betalen draagbaar zijn. Daarnaast probeert de overheid mensen er ook van bewust te maken wat de risico’s zijn van lenen. Dit is ook hard nodig gelet op het feit dat er steeds meer mensen gebukt gaan onder een te grote schuldenlast.

Wij adviseren u dan ook uitsluitend een lening aan te gaan indien u:

  • van te voren een planning heeft gemaakt waaruit voor u blijkt dat de lasten zoals rente en aflossing goed zijn op te brengen.
  • de geplande uitgave absoluut nodig heeft en er geen andere mogelijkheid is om het bedrag bij elkaar te sparen.
  • het geld niet nodig heeft om daarmee andere financiële gaten te vullen.
  • daarnaast geen betalingsachterstanden heeft.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Indien u een lening gaat afsluiten, moet u vervolgens een juiste keuze maken welke leningsvorm het best bij u past en bij welke maatschappij u de lening wenst af te sluiten. Kijk in deze situatie goed naar de voorwaarden en ga absoluut niet over één nacht ijs.
De volgende aspecten worden betrokken bij het bepalen of u voor het krediet in aanmerking komt.

Uw maandinkomsten:
Hiervoor worden aangemerkt: uw vaste netto inkomen ( exclusief, vergoedingen als een niet structurele 13e maand, vakantiegeld,overwerk, reis en autokosten ). Deze normen gelden tevens voor uw partner, zij moet echter wel minimaal één jaar een vaste dienstbetrekking hebben met een permanent karakter.

Mocht de situatie zo zijn dat uw partner geen inkomen heeft dan kunt u het maandelijks te ontvangen bedrag van de algemene heffingskorting bij uw inkomen tellen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Tot slot willen wij u de volgende zaken nader toelichten:

Wat wordt er bedoeld met woonlasten: Hierin worden zaken meegenomen als huur, kostgeld of de rente en aflossing van de hypotheek (excl. gas, water en elektriciteit ). De hypotheeklasten dient u bruto te vermelden. Indien men alleenstaand en thuiswonend is, dient er minmaal € 250,- aan kostgeld te worden meegenomen. Overige verplichtingen: Hiermee worden bedoeld zaken als vaste verplichten zoals alimentatie, premie (levens) verzekering en/of maandbetalingen op lopende leningen, tenzij deze leningen moeten worden opgenomen in de nieuwe lening. Indien u eigenaar bent van een stacaravan gelden er bijzondere regels. U dient dan bij uw inkomensbestanddelen en lastenopstelling ook rekening te houden met extra lasten zoals het bezit en gebruik van een stacaravan met zich meebrengt. U kunt dan denken aan stageld, winterstalling, onderhoud en verzekering enz.. Deze kosten worden gemakshalve genormeerd op 5% van het aanschafbedrag van de stacaravan. Als overige verplichting dient u dan een twaalfde deel van deze kosten mee te nemen als overige verplichting.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Kosten die betrekking hebben op het levensonderhoud: Voor het bepalen van deze kosten hanteren de meeste kredietverstrekkers standaard normbedragen die worden berekend op basis van een percentage van het inkomen. De hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling bepalen deze percentages. In deze normbedragen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit inbegrepen. Halfjaarlijks worden deze minimumbedragen aangepast, hierdoor is het mogelijk dat de actuele normbedragen kunnen afwijken.

Bepaal de juiste looptijd van uw lening:
Meestal wordt de looptijd van een lening uitgedrukt in maanden. Hierbij heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een kortere dan wel langere aflossingsperiode. U heeft over het algemeen lagere maandlasten indien u kiest voor een langere aflossingsperiode. Het is wel zo dat hoe langer de looptijd vaststaat de totaal verschuldigde rente altijd hoger is dan bij een korte looptijd. Na afloop van de looptijd van uw lening is deze over het algemeen afgelost. Het is verstandig om te kiezen voor een looptijd die gelijk is aan of zoveel mogelijk overeenkomt met de levensduur van het object dat u heeft gefinancierd. Met name bij auto’s, boten, caravans enz. is het van belang dat uw lening is afgelost op het moment dat genoemde objecten zijn afgeschreven of worden ingeruild.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Vraag meerdere offertes aan en vergelijk de diverse leningen:
Alle kredietverstrekkers zijn verplicht om hun voorwaarden en de effectieve rentepercentages aan u beschikbaar te stellen. Indien u een vergelijking gaat maken, kunt u het beste kijken en vergelijken op basis van het effectieve rentepercentage. De effectieve rente is niet alleen de rente die bij u in rekening gebracht wordt, maar ook andere kosten, zoals afsluitprovisie en dergelijke zijn daarin meegenomen. Daarnaast heeft een kredietverstrekker te maken met wettelijke maximale rentepercentages. De maximale toegestane rentepercentages bij kleine kredieten zijn doorgaans hoger dan bij grote kredieten.

Het is ook belangrijk dat u kijkt naar andere voorwaarden. Heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om vervroegd af te lossen en zo ja, kan dit zonder boete? Is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten en is dat wel of niet verplicht. Het is niet altijd nodig dat er een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten. Dat is afhankelijk van iemands persoonlijk situatie. Er zijn echter krediet aanbieders die dit hoe dan ook verplicht stellen. Ook zijn er kredietaanbieders die u als consument verplichten een spaar/beleggingsverzekering af te sluiten om daarmee op termijn meer zekerheid te creëren dat de lening geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Vaak zijn er betere en goedkopere mogelijkheden. Kortom laat u vooraf goed/gedegen adviseren alvorens een definitieve keuze te maken. Vraag meerdere offertes aan zodat u eerdergenoemde zaken, als voorwaarden en rentes goed met elkaar kunt vergelijken. Tot slot nog een tip ten aanzien van actierentetarieven, kijk goed of een dergelijke (vaak) tijdelijke aanbieding , na de actieperiode ook nog geldig is. Vaak komt het voor dat de rente gaat stijgen na de actieperiode.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Bepaal of uw lening aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting:
Zoals u wellicht weet is de hypotheekrente voor uw eerste eigen woning, meestal volledig fiscaal aftrekbaar. Dit is niet meer het geval indien u in het bezit bent van een tweede woning met daarop een hypotheek of in geval u de woning aan een ander verhuurt. Indien u een deel van uw hypothecaire lening gebruikt voor andere doeleinden dan voor uw eigen woning is de rente evenmin fiscaal aftrekbaar. In al deze andere gevallen is er sprake van en heet uw geldlening ineens: consumptief krediet!

Sinds de invoering van het Wet Inkomstenbelasting 2001 is de fiscale aftrekbaarheid van consumptief afgeschaft. U dient er dus terdege rekening mee te houden dat deze rente niet aftrekbaar is. Consumptieve leningen die reeds lopen, vallen reeds ook onder dit nieuwe fiscale regime. U kunt handig bepalen of de rente voor u al dan niet aftrekbaar is met behulp van het volgende ezelsbruggetje: van geleend geld wat is besteed aan de meeste onroerende zaken , zoals woningen ( niet zijnde 2e woningen en/of verhuurde woningen ) is de rente aftrekbaar, alle overige roerende zaken (te denken valt aan een auto, reis e.d.) vallen onder de noemer consumptieve besteding waarvoor de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Voorkom problemen met aflossen:
Het kan voorkomen dat u de maandelijkse rente en aflossing lastig kan betalen. Om dit te voorkomen adviseren wij u om de achterstand niet uit de hand te laten lopen. Indien u de achterstanden laat oplopen wordt uw totale schuld steeds groter. Hoe hoger de lening hoe hoger die totale schuld en des te moeilijker is het om daar financieel weer uit te komen. Wij raden u in zo’n situatie dan ook aan om:

  • Contact op te nemen met uw kredietbemiddelaar of rechtstreeks met uw kredietverstrekker. In de meeste situaties (mits u er tijdig bij bent ) is er wel een regeling te treffen. Het voorkomen van verdere problemen om de zaak niet uit de hand te laten lopen, is immers voor beide partijen de beste oplossing.
  • Ook heeft u de mogelijkheid om deskundige hulp te zoeken. Indien u hulp nodig heeft bij financiële problemen zijn er speciale instanties waar u terecht kunt met uw problemen. U moet dan denken aan: sociale diensten, stadsbank, gemeentelijke kredietbank, maatschappelijk werk, bureaus van sociaal raadslieden en schuldsanering instanties. Indien nodig kan de gemeente waar u woonachtig bent hier meer informatie over verschaffen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Overigens zal de kredietverstrekker nooit direct overgaan tot beslaglegging. U wordt te allen tijde in de gelegenheid gesteld om de achterstanden in te lopen of om een betalingsregeling te treffen. U wordt altijd schriftelijk hier van op de hoogte gesteld. Vaak gaat men in eerste instantie na 30 dagen over tot het in rekening brengen van een zogenaamde vertragingsvergoeding. Pas in het laatste stadium wordt u in gebreke gesteld. Over deze regeling is een en ander terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:82.

Ga na wat de voorwaarden zijn van uw lening:
In een eerder stadium hebben wij dit al bij u onder de aandacht gebracht. De rente die bij u in rekening wordt gebracht, hangt niet alleen af van de vorm van het krediet. Elke kredietverstrekker hanteert hierbij altijd zijn eigen tarieven. Bij kleinere kredieten heeft u meestal te maken met hogere rentes dan bij grotere kredieten. De reden hiervan is dat de kosten die een kredietverstrekker moet maken voor kleinere kredieten naar verhouding hoger zijn dan die bij grotere kredieten. Om die reden is het dat ook belangrijk om vooraf goed naar deze verschillen te kijken bij de diverse kredietaanbieders. Een renteverschil van 1 procent kan al een behoorlijk verschil maken.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Voorkom achterstandsregistratie bij het BKR:
Alle geldverstrekkers voor zowel hypotheken als consumptieve leningen zijn aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR ) te Tiel. Alle binnenkomende aanvragen die bij de kredietverleners worden aangeboden worden getoetst bij het BKR. Men wil hiermee voorkomen dat mensen financiële verplichtingen aangaan die hun draagkracht te boven gaan. Bij die toetsing wordt er gekeken naar reeds afgeloste leningen en bestaande leningen. Alle afgesloten kredietovereenkomsten vanaf ongeveer € 350,- worden aangemeld bij het BKR. Deze gegevens worden door het BKR verwerkt in hun centrale kredietinformatiesysteem. Naast het aanmelden van uw persoonlijke gegevens verplichten de kredietgevers zich om ook betalingsachterstanden te melden uit hoofde van de overeenkomst bij het BKR. U begrijpt dat betalingsachterstanden gevolgen kunnen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. U kunt via uw adviseur of iedere willekeurige bank een uitgebreide folder ontvangen over het BKR.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Omdat het BKR exact in beeld heeft om wat voor soort lening het gaat, wat de hoogte daarvan is en wat de eerste en laatste maand van de aflossing is, is het van belang om er voor te zorgen geen achterstand in betaling op te lopen. Heeft u een achterstand van meer dan 2 maanden, dan meldt de kredietverstrekker dit aan het BKR, maar nooit eerder dan nadat deze contact met u heeft opgenomen. De achterstanden worden met bepaalde coderingen vermeld in het systeem. Geldverstrekkers kunnen aan de soort code zien om wat voor een betalingsachterstand het gaat. Mocht u toch tegen een achterstand oplopen probeer dat dan zo snel mogelijk op te lossen zodat een eventuele melding weer opgeheven kan worden. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat een betalingsachterstand gevolgen kan hebben voor het krijgen van een hypotheek. Er zijn hypotheekverstrekkers die een hypotheekaanvraag zonder meer afwijzen bij een achterstandsmelding. Bij enkele kredietvormen, zoals klantenkaarten of een krediet welke gekoppeld is aan een betaalrekening, wordt niet het daadwerkelijk opgenomen kredietbedrag geregistreerd, maar het mogelijk op te nemen krediet. De kredietlimiet. Het kan dus zijn dat u niets heeft opgenomen, maar toch door het niet opgenomen krediet al een deel van uw kredietruimte gebruikt heeft. Dit kan tot beperkingen leiden bij het sluiten van een nieuwe lening. Indien u na 5 jaar geen krediet meer heeft lopen worden (niet altijd automatisch ) uw gegevens verwijderd uit de registratie bij het BKR.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Men registreert bij het BKR consumptieve kredieten, maar ook middelen waaruit eenvoudig een krediet kan voorvloeien zoals credit- en winkelcards. Hypotheken worden vooralsnog niet geregistreerd net als leningen die via de familie zijn afgesloten of studiefinancieringen en huurschulden en betalingsachterstanden bij energiebedrijven. Er gaan overigens steeds meer stemmen op om het BKR in de nabije toekomst verder uit te breiden, waarbij ook laatstgenoemde gegevens zoveel mogelijk worden geregistreerd om op deze manier de kredietwaardigheid van de consument nog beter in kaart te brengen. Hypotheekverstrekkers melden overigens wel indien men een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen. Door dit systeem kan de kredietverstrekker een goed beeld krijgen van uw leningverleden. Voor u als klant is het ook prettig, want op deze wijze kan de offerte helemaal op maat gemaakt worden.