Particulieren

Algemeen

Financiële planning is een veelgehoord en ruim begrip. Een vaststaande wettelijke definitie is er niet. In de praktijk betekent financiële planning het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Hierbij worden uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. Ook wordt er gekeken naar de manier waarop u deze financiële doelen kunt bereiken.Financiële planning is een uitgebreid adviestraject waarbij gekeken wordt naar de planning van uw inkomen, vermogen en de overdracht van vermogen naar de volgende generatie (estate planning).

Financiële planning valt uiteen in een drietal deelgebieden:

Inkomensplanning (opbouw van vermogen)
Zaken als aanvulling op uw pensioen, eerder stoppen met werken en tijdelijke inkomensoverbrugging komen hier aan de orde. Maar ook wordt er gekeken naar onderwerpen als uw inkomen na het overlijden van uw partner, na eventuele arbeidongeschiktheid of werkloosheid.

Vermogensplanning (het beheren van vermogen)
Door slim met uw vermogen om te gaan kunt u pieken in uw uitgavenpatroon opvangen. Misschien wilt u op enig moment van een sabbatical genieten? Of krijgt u te maken met studerende kinderen en daarmee gepaard gaande studiekosten? Door op tijd financiële pieken en dalen in het vizier te hebben, is het mogelijk een goed financieel beleid te voeren. Onder de vermogensplanning valt bijvoorbeeld ook het opbouwen van vermogen in de eigen woning (hypotheek) en het reguliere sparen (spaarrekening, of spaarplan). Vermogensplanning probeert dus een antwoord te vinden op alle vragen in verband met de organisatie van uw bezittingen en schulden.

Estate- of nalatenschapsplanning (het overdragen van vermogen)
Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Het gaat bij estate planning dus om het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generatie. Door op een verstandige manier gebruik te maken van bijvoorbeeld testamenten en/of schenkingen kunt u voorkomen dat uw nabestaanden geconfronteerd worden met onnodig hoge fiscale heffingen.

De grote kracht van een goed Financieel Plan is om alle zaken die invloed hebben op uw inkomen en vermogen met elkaar te combineren. U krijgt een duidelijk beeld over fiscale voordelen die u nu onbenut laat, onnodige risico’s die u misschien neemt, of kansen die u laat liggen.